Informujemy ,iż osoby które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą składając wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych w terminie do dnia 15 października 2020 r. winny dołączyć do wniosku( nie ma wzoru wniosku)  następujące dokumenty:

- aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego- z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku,

- oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, z odpowiednią klauzulą- art.88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych,

- ksero uchwały potwierdzającej uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło się i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne,

- ksero dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej,

a ponadto proszę wskazać patrona- komornika sądowego, u którego będzie odbywała się aplikacja komornicza oraz wskazać adres poczty elektronicznej do korespondencji.