Informujemy, iż od października 2020 r. zajęcia aplikantów będą się nadal odbywały za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

 

02.10.2020 r. Wrocław  (wykład 8 godzin lekcyjnych)

Wykładowca: SSO Beata Mikołajczyk

POSTĘPOWANIE CYWILNE  - Postępowanie rozpoznawcze. Proces

 1. Środki odwoławcze i postępowanie wywołane ich wniesieniem
 2. apelacja
 3. zażalenie
 4. Skarga kasacyjna
 5. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 6. Skarga o wznowienie postępowania
 7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 8. Postępowania odrębne i przedmiot postępowań odrębnych ze względu na specyfikę określonej kategorii spraw

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

03.10.2020 r. Wrocław (wykład 8 godzin lekcyjnych) + SPRAWDZIAN PISEMY (3 godz.)

Wykładowca: SSO Beata Mikołajczyk

PRAWO EUROPEJSKIE I PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – wybrane elementy

 1. Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 4. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 1. Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 2. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 3. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 4. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 5. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 6. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 7. Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawiejurysdykcjii uznawaniaorzeczeńsądowychorazichwykonywaniaw sprawachcywilnychi handlowych (wersjaprzekształcona)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Sprostowanie do rozporządzeniaRady (WE) nr1206/2001z dnia28 maja2001 r. w sprawiewspółpracymiędzysądamipaństwczłonkowskichprzyprzeprowadzaniudowodóww sprawachcywilnychlubhandlowych
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 • Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

 

16.10.2020 r. Katowice (wykład 8 godzin lekcyjnych)   9.00                    

Prawo rodzinne- wybrane elementy

wykładowca: radca prawny Marek Dawid

 1. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 2. Wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami
 3. Majątek osobisty
 4. Zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej
 5. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa
 6. Skutki ustania wspólności ustawowej
 7. Małżeńskie ustroje majątkowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

 17.10.2020 r. Katowice  (wykład 8 godzin lekcyjnych)            9.00           

Prawo gospodarcze

wykładowca: SSR dr Mariusz Grążawski                                      

 1. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
 2. Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 3. Koncesja; zezwolenie; regulowana działalność gospodarcza
 4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 5. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 6. Mikroprzedsiębiorcy; mali i średni przedsiębiorcy
 7. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 8. Udostępnianie informacji gospodarczych
 9. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
 10. Obrót instrumentami finansowymi
 11. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów