Każda osoba, która otrzymała wyrok lub inne orzeczenie sądu może złożyć wniosek do komornika o ściągnięcie od dłużnika zasądzonych w nim pieniędzy.

Orzeczenie takie może zostać zrealizowane przy pomocy komornika, o ile sąd zezwolił na prowadzenie egzekucji nadając na nie klauzulę wykonalności. W celu uzyskania klauzuli wykonalności osoba, która uzyskała orzeczenie sądu, w którym wskazane jest, iż należy jej się jakaś kwota pieniężna, musi złożyć do sądu wniosek o jej wydanie. Jest to stosunkowo krótka procedura, która jest niezbędnym krokiem do rozpoczęcia odzyskiwania należności przez komornika.

Klauzula wykonalności może być nadana również na inne niż wyrok sądu dokumenty, a mianowicie:

- inne orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu

- ugoda zawarta przed sądem

- ugoda zawarta przed mediatorem

- wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem

- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji

- orzeczenia sądów państw obcych po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski

- orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub przez nie zatwierdzone oraz opatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego

- dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej opatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego

- europejski nakaz zapłaty

- orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń opatrzone stosownym zaświadczeniem

Osoba, która posiada tytuł wykonawczy (jeden z wyżej wymienionych dokumentów wraz z klauzulą wykonalności) może wystąpić do komornika o ściągnięcie od dłużnika wskazanych w nim kwot. W tym celu powinna wypełnić wniosek egzekucyjny, którego wzór znajduje się poniżej oraz złożyć go w kancelarii komornika wysyłając pocztą lub przynosząc do kancelarii.

Komornik po otrzymaniu wniosku rejestruje sprawę i wszczyna postępowanie.

Na dzień dzisiejszy komornik posiada dostęp do bazy CEPIK (baza pojazdów), NKW (baza Ksiąg Wieczystych) oraz do systemu OGNIVO (baza rachunków bankowych), który umożliwia poszukiwanie rachunków bankowych. Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 zn. 1 kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku wierzyciel powinien wskazać Banki, do których komornik ma skierować zapytanie

Uwaga: do wniosku zawsze należy dołączyć oryginał dokumentu wraz z klauzulą wykonalności.