Zarówno organy izb komorniczych jak i delegacje izby komorniczej do Krajowej Rady Komorniczej określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [ poniżej wyciąg z przepisów]:

Art. 87.

Organami izby komorniczej są:

1)      walne zgromadzenie komorników izby komorniczej;

2)       rada izby komorniczej;

3)      komisja rewizyjna.

[…]

Art. 80.

[…]

3. Członków Krajowej Rady Komorniczej wybierają walne zgromadzenia komorników izb komorniczych po dwóch z każdej izby komorniczej.

[…]

Art. 65.

1.Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów.

2.Krajowa Rada Komornicza wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat.

[…]

4.Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 §2 Kodeksu postępowania cywilnego.