Informujemy, iż od dnia 17 kwietnia 2020r. zajęcia dla aplikantów komorniczych będą się odbywały w trybie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Każdy aplikant winien założyć konto w tej aplikacji i dołączyć do stworzonego w aplikacji zespołu.

Plan zajęć na czerwiec 2020 r.

5 czerwca 2020 r. godz. 9.00-15.00  SSA Robert Kuczyński

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – wybrane elementy

1.        Podstawowe zasady prawa pracy

 1. Powszechne i autonomiczne źródła prawa pracy – zarys problematyki

3.        Cechy stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy

4.        Zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów prawa cywilnego

 1. Strony stosunku pracy

6.        Zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

7.        Obowiązki pracodawcy i pracownika

 1. Kontrola pracownika w miejscu pracy

9.        Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

10.     Bezpieczeństwo i higiena pracy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi

 

 

17 czerwiec 2020 r. od 9.00 SSO Beata Mikołajczyk ( zajęcia przeniesione z 6 czerwca)

POSTĘPOWANIE CYWILNE  - Postępowanie rozpoznawcze. Proces

 1. Kiedy sąd oddala powództwo a kiedy odrzuca pozew
 2. Wyrok wstępny, częściowy, łączny, zaoczny
 3. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
 4. Kiedy sąd wydaje wyrok a kiedy postanowienie
 5. Nakaz zapłaty
 6. Prawomocność orzeczeń
 7. Nieważność postępowania

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

19 czerwiec 2020 r.  od 9.30 radca prawny Marek Dawid

Prawo upadłościowe 

 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 2. Skutki ogłoszenia upadłości: co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, co do spadków nabytych przez upadłego
 3. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i egzekucyjne
 5. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 6. Układ w upadłości
 7. Likwidacja masy upadłości
 8. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw
 9. Zakończenie postępowania upadłościowego/sposoby i skutki/

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

W TRAKCIE ZAJĘĆ W DNIU 19 CZERWCA  II ROK APLIKACJI SPRAWDZIAN 3H

20 czerwiec 2020 r.  od 9.00 SSR dr Mariusz Grążawski

Prawo spółek handlowych             

 1. Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), w tym:
 2. powstanie spółki
 3. stosunki wewnętrzne spółki
 4. organy spółki (sposób ich funkcjonowania): Zarząd, Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
 5. rozwiązanie spółek kapitałowych
 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna spółek, wspólników, zarządów spółek
 7. Przekształcenie, łączenie i podział spółek ze szczególnym uwzględnieniem zasad i podstaw ustalania odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych