Rada Izby Komorniczej w Katowicach informuje, iż zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych między Izbą Komorniczą w Katowicach i Izbą Komorniczą we Wrocławiu. Zajęcia będą się odbywały naprzemiennie- raz w Katowicach , raz we Wrocławiu.

Szczegółowy plan zajęć zostanie umieszczony na stronie izby w zakładce aplikacja po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu uzgadniania i zatwierdzenia ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej.

Najbliższe zajęcia aplikantów komorniczych odbędą się w dniach:

10-11 maja 2019r. w Katowicach, centrum konferencyjne hotelu Park Inn by Radisson ul.Bytkowska 1a Katowice, sala Orange piętro I

24-25 maja 2019r. we Wrocławiu, w siedzibie Izby przy ul. Powstańców Śląskich 56e/u1 Wrocław

14-15 czerwiec 2019r. we Wrocławiu, w siedzibie Izby przy ul. Powstańców Śląskich 56e/u1 Wrocław

28-29 czerwiec 2019r. w Katowicach, centrum konferencyjne hotelu Park Inn by Radisson ul.Bytkowska 1a Katowice, sala Orange piętro I

 

Program zajęć

10 maja 2019r.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – Postępowanie w ogólności      radca prawny Marek Dawid  9.30-15.30

 1. Jaki wpływ na postępowanie egzekucyjne ma ogłoszenie upadłości dłużnika. Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
 2. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na egzekucję
 3. Czynności w zakresie spisu inwentarza
 4. Czynności w zakresie spisu i zabezpieczenia spadku

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (U.2019.498)
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (U.2019.243)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j.z dnia2018.07.16)

 

11 maja 2019r.

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia        dr Mariusz Grążawski 9.00-15.00

 1. Przedmiot zabezpieczenia
 2. Chwila żądania udzielenia zabezpieczenia
 3. Rodzaje zabezpieczenia – zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne
 4. Chwila udzielenia zabezpieczenia
 5. Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu
 6. Ograniczenie zabezpieczenia
 7. Udzielenie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu
 8. Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia
 9. Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – klauzula wykonalności – wzmianka o wykonalności
 10. Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
 11. Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim
 12. Zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączona
 13. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia
 14. Dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia
 15. Zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia
 16. Zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia
 17. Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia
 18. Zabezpieczenie alimentów
 19. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych
 20. Upadek zabezpieczenia

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)

 

24 maja 2019r.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – Postępowanie w ogólności         komornik sądowy Monika Janus  10.00-16.00

 1. Ograniczeniu egzekucji o charakterze przedmiotowym
 2. Poszukiwanie majątku dłużnika
 3. Wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym
 4. Złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy ministra finansów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j.z dnia2018.07.16)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (U.2017.1385 z dnia 2017.07.18)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 t.j. z dnia 07.06)
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (U.2018.771 z dnia 2018.04.25)

 

25 maja 2019r.

 

Egzekucja świadczeń pieniężnych                           

Egzekucja z ruchomości                          SSO Beata Kostaś   10.00-16.00

 1. Właściwość komornika w egzekucji z ruchomości
 2. Sposób, zakres i skutek prawny zajęcia w egzekucji z ruchomości
 3. Oszacowanie zajętych ruchomości
 4. Dozór nad zajętymi ruchomościami

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)

 

 

14 czerwca 2019r.

Egzekucja świadczeń pieniężnych                           

Egzekucja z ruchomości                                  SSO Beata Kostaś    10.00-16.00

 1. Sprzedaż zajętych ruchomości (sposoby i tryb oraz kolejność stosowania poszczególnych trybów)
 2. Udzielanie i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości
 3. Przejmowanie na własność ruchomości w egzekucji
 4. Prawa i obowiązki nabywcy w egzekucji z ruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)

 

15 czerwiec 2019r.

Egzekucja świadczeń pieniężnych                           

Egzekucja z innych wierzytelności               komornik sądowy Monika Janus 10.00-16.00

 1. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności
 2. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 3. Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 4. Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych-zasady ogólne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)

 

28 czerwiec 2019r.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę   Egzekucja z rachunków bankowych                 radca prawny Marek Dawid- 9.30-15.30

 1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 2. Obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - przesłanki ukarania pracodawcy grzywną
 3. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 4. Obowiązki pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę
 5. Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia dłużnika
 6. Postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego
 7. Poszczególne rodzaje rachunków bankowych w egzekucja( rachunek VAT, rodzinny , lokaty terminowej, podstawowy)
 8. Ograniczenia przedmiotowe w egzekucji z rachunków bankowych
 9. Zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego
 10. Obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 05.16)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2018.2187)

29 czerwiec 2019r.

 

Tematyka księgowania w kancelariach komorniczych w ujęciu praktycznym           komornik sądowy Mieczysław Kurz 9.00-15.00

 1. Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia
 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 3. Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 4. Kwitariusze komornika – rodzaje-przeznaczenie
 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania
 6. Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi
 7. Postępowanie z dowodami wpłaty
 8. Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej
 9. Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej
 10. Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii
 11. Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi
 12. Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia
 13. Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym
 14. Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej
 15. Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej
 16. Księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego
 17. Obliczanie dochodu komornika
 18. Księgowanie zaliczek na wydatki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 t.j. z dnia 07.06)
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wraz z aktami wykonawczymi
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2018.2517)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz.U.2018.2319)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (U.2019.351)