Rada Izby Komorniczej w Katowicach informuje, iż zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych między Izbą Komorniczą w Katowicach i Izbą Komorniczą we Wrocławiu. Zajęcia będą się odbywały naprzemiennie- raz w Katowicach , raz we Wrocławiu.

Szczegółowy plan zajęć zostanie umieszczony na stronie izby w zakładce aplikacja po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu uzgadniania i zatwierdzenia ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej.

Najbliższe zajęcia aplikantów komorniczych odbędą się w dniach:

12-13 kwietnia 2019r. we Wrocławiu, w siedzibie Izby przy ul. Powstańców Śląskich 56e/u1 Wrocław

26-27 kwietnia 2019r. w Katowicach, centrum konferencyjne hotelu Park Inn by Radisson ul.Bytkowska 1a Katowice, sala Orange piętro I

 

Program zajęć

12 kwietnia 2019r.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – Postępowanie w ogólności         wykładowca: komornik sądowy Monika Janus  10.00-16.00

 1. Dopuszczalność prowadzenia egzekucji p-ko osobie, która stała się posiadaczem/właścicielem rzeczy po jej zajęciu
 2. Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. Jak powinien postąpić komornik w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany.
 3. Wyjawienie majątku
 4. Żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji
 5. Jakie czynności powinien podjąć komornik, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy
 6. Podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy
 7. Możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika. Stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym
 8. Kiedy komornik jest zobowiązany przywołać do czynności egzekucyjnych świadków
 9. Obowiązki  komornika  po zakończeniu egzekucji w tym po skutecznym wyegzekwowaniu całej należności  wraz z kosztami egzekucyjnymi

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j.z dnia2018.07.16)
 • USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (U.2017.1278 t.j. z dnia 2017.06.29)

 

13 kwietnia 2019r.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – Postępowanie w ogólności         wykładowca:        SSO Beata Kostaś    10.00-16.00

 1. Kiedy sąd jest organem egzekucyjnym i w jakich sprawach, a kiedy sądem egzekucyjnym
 2. Czy organ emerytalno-rentowy dokonujący potrąceń z emerytury lub renty jest organem egzekucyjnym
 3. Obrona merytoryczna i obrona formalna dłużnika w toku egzekucji i jakimi środkami się ją dochodzi
 4. Wydanie opinii przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)

 

26 kwietnia 2019r.

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – Postępowanie w ogólności      wykładowca: radca prawny Marek Dawid    9.30-15.30

 1. Zbieg egzekucji sądowych (art. 773¹ k.p.c.)
 2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 3. Powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, w tym zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w egzekucji
 4. Wstrzymanie się przez komornika  z dokonaniem czynności
 5. Obowiązek informowania przez komornika wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym o prowadzonym przeciwko dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j.z dnia2018.07.16)

 

 

27 kwietnia 2019r.

 

BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH wykładowca: wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach Mieczysław Kurz – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach    9.00-15.00

 1. Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt
 2. Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym
 3. Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów
 5. Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika. Doręczenia zagraniczne
 6. Akta zastępcze

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2018.1309 t.j.z dnia07.06)
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wraz z aktami wykonawczymi
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2018.2517)