Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych. Do wniosku kandydat obowiązany jest załączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe a także 1 zdjęcie.

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację komorniczą z dniem 1 stycznia 2019 r. wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych mogą składać do dnia 15 listopada 2018 r.

UWAGA! Jeżeli składający wniosek ma już patrona proszę do wniosku dołączyć oświadczenie komornika o zatrudnieniu wnioskodawcy w charakterze aplikanta.

Jeżeli składający wniosek nie ma zatrudnienia w kancelarii komorniczej to Izba Komornicza nie jest w stanie zagwarantować mu patrona w okolicy zamieszkania.