zainteresowany/a składa wniosek do prezesa sądu apelacyjnego o powołanie na stanowisko asesora komorniczego. Do wniosku należy dołączyć:

- kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem,

- życiorys,

- zaświadczenie o niekaralności-oryginał,

- oświadczenie, że nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z odpowiednią klauzulą,

- odpis lub notarialne poświadczenie dyplomu wyższej uczelni,

- dokument potwierdzający pozytywny wynik z egzaminu komorniczego,

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy-oryginał,

- potwierdzenie opłaty 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej wniesionej na konto UM Katowice ,

- oświadczenie o zatrudnieniu w charakterze asesora,

- kserokopia dowodu osobistego-poświadczona notarialnie,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Szczegółowych informacji dotyczących wniosku udziela sekretariat w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.